POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

27/1 2020

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

Podle novely veterinárního zákona musí být každý pes na území ČR od 1. 1. 2020 opatřen čipem, jinak nemůže podstoupit očkování proti vzteklině, které je povinné. Držitel psa je povinen nahlásit číslo čipu evidenčnímu orgánu (za psa chovaného na území městského obvodu Radvanice a Bartovice úřadu tohoto městského obvodu), a to dle Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo statutární město Ostrava.

Nejen kvůli těmto legislativním změnám, které finančně zatíží držitele psů, se městský obvod rozhodl od 1. 1. 2020 upustit od vybírání poplatků ze psů u držitelů, kteří mají trvalý pobyt v rodinném domě na území našeho obvodu. Tito již platí daň z nemovitostí a mnohdy jejich psi zahrady po celý rok ani neopustí.

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

Změna se netýká držitelů psů, kteří mají trvalý pobyt v bytových domech a psů využívaných při podnikatelské činnosti, např. k hlídání objektů apod., bez ohledu na to, zda je jeho držitelem osoba fyzická nebo právnická. V těchto případech povinnost platit poplatek zůstává a nemění se ani jeho sazba (1000,- Kč za 1. psa a 1500,- Kč za 2. a každého dalšího psa).  Pouze v případě, že je držitelem psa osoba starší 65 let nebo je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, nyní tedy pouze s trvalým pobytem v bytovém domě, má nárok na sníženou sazbu poplatku 150,- Kč za 1. psa a 200,- Kč za 2. a každého dalšího psa.

Upozorňujeme však, že povinnost evidovat psa staršího 3 měsíců je beze změn! Zaevidovat psa je potřeba i v případě, že je držitel psa osvobozen od poplatku. Každý pes musí být označen také evidenční známkou, která je nepřenosná na jiného psa. Stejně tak je nutné odhlásit psa z evidence v případě, že zanikl důvod pro jeho evidenci, tedy např. v případě úhynu psa, jeho prodeje, darování, úniku a také při ukončení chovu psa na území městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Držitelé psů, kteří platili doposud poplatek bezhotovostním převodem a jsou od nového roku od poplatku osvobozeni, by neměli zapomenout zrušit u banky trvalý příkaz, pokud takový mají zaveden.

Pokud jste již uhradili poplatek ze psů, od kterého jste podle nové vyhlášky osvobozeni a neměli jste dluh na poplatku za psa za předchozí léta, požádejte si o vrácení poplatku, a to zasláním vyplněného FORMULÁŘE , kterým žádáte o vrácení přeplatku.

Případné dotazy směřujte na Lucii Bartkovou, tel. č.: 599 416 133, email: LBartkova@radvanice.ostrava.cz

Pro zajímavost ještě uvádíme, že v našem městském obvodě je evidováno celkem 1162 psů, z čehož je většina řádně čipovaná – 859 psů. Věříme, že zbývajících 303 pejsků je nebo bude opatřeno čipem v nejbližší době, aby se majitelé vyhnuli zbytečným legislativním postihům.

 

Aleš Boháč, starosta